»» Pripomienkované dokumenty:

Klub 500 oceňuje snahu zákonodarcu prijať novú právnu úpravu procesných predpisov v oblasti občianskeho procesného práva.Ide o právne odvetvie, ktoré je pre stabilitu právnych vzťahov, poriadok v spoločnosti, vymožiteľnosť práva a všeobecne pre vnímanie právneho prostredia mimoriadne citlivé a dôležité.Novému procesnému kódexu musí predchádzať všeobecná zhoda naprieč politickým spektrom.Inak sa nové procesné predpisy stanú hračkou v rukách budúcich vlád a parlamentov. Myslíme si, že legislatívny zámer venuje väčšinu pozornost i dôležitej, ale nie základnej otázke. Základným problémom riešeniane dokonalostí v občianskom súdnom procese nie je legislatívne rozlíšenie „sporového a nesporového konania“, ale nástroje, ktorými sa pri rešpektovaní základných ústavných zásad môže zlepšiť sám proces.

NAVRHUJEME:

   1. Zachovať 1 procesný kódex

Myslíme si, že z hľadiska prehľadnosti a jednoduchosti je potrebné zachovať jeden procesný kódex, ktorý by tvoril organický, vnútorne jednotný celok.Sme toho názoru, že v rámci jedného kódexu má dôjsť k rozdeleniu na sporové, nesporové a správne konanie.

   2. Pojmové zjednotenie

Navrhujeme zjednotiť terminológiu Legislatívneho zámeru. Legislatíva predpokladá používanie ustálených pojmov. Predkladateľ používa pojmy ako spory a nespory, sporové a nesporové konanie, mimo sporové konanie, a zároveň pojmy spotrebiteľ, právo EÚ, hromadná žaloba, slabšia strana... Nemáme výhrady voči novým pojmom, ale mali by byť v legislatíve ujasnené a potom jednotne využívané.

   3. Zvážiť prenesenie decíznej právomoci zo sudcov na justičných čakateľov a vyšších súdnych úradníkov

Prenášaním právomoci dochádza k porušovaniu Ústavy Slovenskej republiky, čl. 48 ods.1., „nikoho nemožno odobrať jeho zákonnému sudcovi“. Zmena Ústavy v uvedených súvislostiach neprichádza do úvahy vzhľadom na naše medzinárodné záväzky. Takisto navrhuje zvážiť, či prenesenie časti právomoci nai né osoby má naozaj priaznivý vplyv na dĺžku konania. Zahraničné skúsenosti ukazujú, že rozhodovanie osôb odlišných od sudcov konanie predĺži.

   4. Zavedenie inštitútu písomného výsluchu svedka či účastníka konania

Myslíme si, že navrhované inštitúty nekorešpondujú s prejednacou zásadou, zásadami ústnosti a verejnosti, ktoré považujeme za základné piliere súdneho konania.

   5. Dôkazná iniciatíva súdu

Legislatívny zámer predpokladá, aby dôkaznú iniciatívu aj v sporových veciach prevzal výnimočnesúd. Na jednejstrane sa navrhuje viesť účastníkov k zastúpeniu advokátom, na druhej sa predpokladá, že slabšiu stranu môže chrániť aj súd. Takýto prístup môže viesť k porušovaniu ústavnej zásady rovnosti strán.

   6. Drobné spory

Myslíme si, že sumu 2000€, ktorú predkladateľ považuje za hranicu stanovenia nominálne jhodnoty tzv.drobných sporov je potrebné posudzovať veľmi citlivo, s prihliadnutím na sociálne a ekonomické postavenie Slovenskej republiky. Nesúhlasíme, aby vo veci, kde výška sporu dosahuje 5-násobok platu učiteľa bolo vydané rozhodnutie bez pojednávania.

   7. Mimoriadne dovolanie

Aplikačná prax ukazuje, že mimo riadne dovolanie je účinný nástroj na zjednanie nápravy nezákonných rozhodnutí v tých prípadoch, keďsúdnamoc zlyhala. Myslíme si preto, že momentálny stav spoločnosti a súdnictva neumožňuje zrušenie tohto opravného prostriedku bez náhrady.


  Občiansky súdny poriadok – legislatívny zámer

    © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené