»» Pripomienkované dokumenty:

§19 ods. 10
Nesúhlasíme s lehotou 3 dni na doručenie ročného zúčtovania zamestnancovi, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje. Myslíme si, že nie je dostatočná. Navrhujeme predĺžiť ju aspoň na 2O kalendárnych dní, prípadne výsledok oznámiť zamestnancovi priamo prostredníctvom zdravotnej poisťovne.
Zároveň nesúhlasíme s doručovaním nesúhlasu aj zamestnávateľovi. Zamestnávateľ nemá informácie o ostatných platiteľoch zdravotného poistenia, a teda nevie sa k vzniknutému nedoplatku vyjadriť. Z predmetného ustanovenia nie je ani jasné, ako má zamestnávateľ po obdŕžaní nesúhlasu postupovať.

§20 ods. 1
Nesúhlasíme so stanovenou lehotou 3 dni na zaslanie mesačného výkazu preddavkov na poistné, pretože na strane zdravotných poisťovní dochádza k častému výpadku IT systémov. Keďže nie je možné zdokladovať neúspešný pokus o zaslanie, táto lehota sa nám zdá byť neprimerane krátka.

§20 ods. 7
V súčasnosti neexistuje rovnaký postup pri zasielaní mesačných výkazov jednotlivým zdravotným poisťovniam. V súkromných zdravotných poisťovniach stačí zasielanie elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu. Myslíme si, že zmena, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR chce zaviesť, teda zasielanie mesačných výkazov dodatočne aj poštou, znamená zbytočné ďalšie administratívne zaťaženie pre firmy.


  © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené