»» Pripomienkované dokumenty:

K § 7 ods. 4 – navrhujeme vypustiť navrhované znenie v druhej vete „spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na spôsobilosť osôb na oboznamovanie, ak ide o vlastných zamestnancov, a“

Zdôvodnenie: nie je nám jasné, čo predkladateľ myslí slovným spojením „spôsobilosť osôb na oboznamovanie,“ najmä ako by zamestnávateľ zabezpečoval spôsobilosť osôb a kto by určoval spôsobilosť, kto je a kto nie je spôsobilý. Nie je jasné, či sa myslí odborná, mentálna alebo fyzická spôsobilosť.

K § 11 ods. 15 – navrhujeme ponechať pôvodné znenie nakoľko aj z pohľadu pracovnej zdravotnej služby je dĺžka pobytu sedem dní z dôvodu relaxačnej účinnosti pobytu postačujúca. Máme za to, že v čase krízy a zvýšenia sadzby dane z príjmu právnických osôb, nie je opodstatnené zvyšovať náklady zamestnávateľov na rekondičné pobyty v navrhovanej dĺžke, nakoľko zvýšenie nákladov sa môže odzrkadliť na znížení počtu zamestnancov. Zamestnávatelia si uvedomujú starostlivosť o vlastných zamestnancov, čo riešia aj cez sociálne programy , ktoré sú v mnohých prípadoch nad rámec Zákonníka práce, či kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Navrhovaná úprava môže pôsobiť likvidačne na menšie výrobné podniky, ktoré nie sú v takej kapitálovej kondícií, aby si mohli takúto povinnosť plniť. Navrhujeme preto, aby predložené znenie ohľadom dĺžky trvania rekondičného pobytu na dva týždne bolo ponechané len ako možnosť a nie povinnosť.

K § 12 ods.2 písm. d) – navrhujeme bližšie špecifikovať pojem „doklad“ (stačí prezenčná listina s tematickým plánom školenia?) v nadväznosti na nové znenie § 16 ods. 1 písm. b)

K § 14 ods. 2 – navrhujeme vypustiť novelizačnú druhú vetu „Na vydanie tohto oprávnenia nie je právny nárok.“ Na jednej strane má prevádzkovateľ povinnosť vykonať posúdenie bezpečnosti technického zariadenia a na strane druhej právnická osoba na to oprávnená nie je povinná prevádzkovateľovi toto oprávnenie vydať, nakoľko tento nemá naň právny nárok, teda de facto ani byť informovaný, prečo mu oprávnenie nevydá.

K § 16 ods. 1 písm. b) – navrhujeme spresniť, viď. naša pripomienka k § 12 ods. 2 písm. d)

K § 27 ods. 3 – navrhujeme vypustiť novelizačnú poslednú vetu „Na vydanie tohto oprávnenia nie je právny nárok.“ Vidíme tu rovnaký problém ako v prípade našej pripomienky k § 14 ods. 2. Nevidíme dôvod, aby štátny orgán, ktorý ako jediný môže vydať oprávnenie pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá môže organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, neumožnil tomuto právny nárok na jeho vydanie.


  © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené