»» Pripomienkované dokumenty:

Zásadne nesúhlasíme s vytvorením novej verejnoprávnej inštitúcie s názvom Odbytový fond. Nakoľko sa jedná o príspevky slovenských firiem vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v sektore poľnohospodárskej a potravinárskej výroby vnímame to ako zníženie ich konkurencieschopnosti oproti zahraničným firmám pôsobiacim v tejto oblasti, pričom aj títo sú dodávateľmi pre slovenský trh. Nesúhlasíme s povinnými príspevkami do fondu, ktoré majú byť použité na cielený marketing za účelom podpory predaja agropotravinárskych produktov na našom trhu, nakoľko v tom nevidíme zmysel a predkladateľom očakávaný následok zvýšenia obratu z predaja týchto produktov s dôsledkom zvýšenia tržieb. Takisto sa tým nezvýši prosperita agropodnikateľských subjektov a pozitívne sa to neodzrkadlí ani na zlepšení celkovej ekonomickej situácií štátu. Firmy potrebujú prevádzkový cash flow na prevádzkovú, investičnú aj finančnú činnosť podniku a nie ďalšie výdavky vychádzajúce z rozšírenia štátnej regulácie. Jedná sa pri tom len o ďalšiu administratívnu a finančnú záťaž a povinnosť odvodu z vlastných zdrojov (má charakter novej dane), pričom si dovoľujeme poukázať na to, že sa od 1.1.2013 zvýšilo daňové zaťaženie podnikateľských subjektov. Navrhovaný model fungovania Odbytového fondu bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie, zvýšenie nákladov firiem podnikajúcich v agrosektore, čo sa môže premietnuť aj do cien poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Dovoľujeme si dať do pozornosti, že navrhovaná regulačná záťaž je nad rámec smerníc EÚ a nie je ani nikde upravovaná v práve EÚ. Z tohto dôvodu si dovoľujeme navrhnúť neprijatie zákona o odbytovom fonde. Podporu domácich výrobcov a výrobkov vnímame pozitívne, ale mali by ju podporovať príslušné rezorty, pod ktoré spadajú jednotlivé činnosti podnikania. Myslíme si, že myšlienku podpory slovenských výrobcov a výrobkov vo všetkých sektoroch, by si mala osvojiť vláda, zákonodarný zbor ako aj politici a občania našej krajiny a podporovať ho inými formami ako výberom príspevkov a sankciami za ich omeškanie.


  © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené