» Tlačové správy
  » Analýzy
  » Dokumenty
  » Pripomienkové konanie


O KLUBE 500

Slovenskí vlastníci a spoluvlastníci spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov iniciovali vznik Klubu 500, ktorý bol založený koncom apríla 2002 ako neziskové občianske združenie s cieľom chrániť záujmy podnikateľskej obce, zamestnávateľov na Slovensku a prispievať k plnej integrácii ekonomiky SR do Európskej únie.

Členmi Klubu 500 sú fyzické osoby a to majitelia a spolumajitelia spoločností, ktoré zamestnávajú 500 a viac zamestnancov. Klub 500 má šestnásť členov, ktorí zamestnávajú doma a v zahraničí okolo 80 tisíc zamestnancov v rôznych odvetviach hospodárstva hlavne v priemysle. Jedná sa o hutnícky a banský priemysel, chemický, sklársky, strojársky, stavebný, nábytkársky, telekomunikačný, celulózo-papierenský a energetický. Ďalej je to oblasť obchodu, zavádzanie elektrických systémov, výskum a vývoj elektrotechnických výrobkov a oblasť cestovného ruchu.
Klub 500 nevznikol na základe ambícii členov o osobnú prezentáciu a medializáciu, ale z dôvodu nefunkčnosti zamestnávateľských združení v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia, eliminácie prijímanej legislatívy s negatívnymi dopadmi na spoločnosť. Dôvodom vzniku bola aj pomoc Slovensku, vláde SR a parlamentu svojimi koncepčnými materiálmi, analýzami a odborným potenciálom, vychádzajúcim z dlhodobej praxe v oblasti podnikania.


Medzi hlavné ciele Klubu 500 patrí :

» chrániť záujmy súkromného podnikania
» snaha o zlepšovanie podnikateľského prostredia
» pripomienkovať predkladané legislatívne návrhy a návrhy zákonov
» podporovať demokratický rozvoj Slovenska
» podporovať efektívne zvyšovanie zamestnanosti a produktivity práce
» podporovať postavenie zamestnávateľov v rámci Rady hospodárskej a sociálnej pomoci
» Cieľmi činnosti Klubu patrí najmä:

  • obhajovať rozvojové, zamestnávateľské, podnikateľské a obchodné záujmy slovenských súkromných podnikateľov pri rokovaniach so zastupiteľským zborom NR SR, vládou SR, politickými stranami a hnutiami, odbormi a inými spoločenskými organizáciami, národnými a medzinárodnými inštitúciami
  • aktívne sa zúčastňovať na tvorbe právnych noriem a koncepčných materiálov z oblasti hospodárskej a priemyselnej politiky
  • koordinovať postupy svojich členov pri riešení ich podnikateľských problémov, ich stanoviská a názory uplatňovať pri tvorbe stanovísk k pripravovaným legislatívnym návrhom zákonov
  • chrániť a presadzovať záujmy svojich členov

  © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené