Pripomienkové konanie


RezortDokumentDátum
Legislatívny zámer autorského zákona[ 15.10.2013; ]
Stratégia výskumu a inovácii[ 15.10.2013; ]
Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ[ 15.10.2013; ]
Občiansky súdny poriadok[ 23.04.2013; ]
MZ SRPripomienky k zákonu o zdravotnom poistení[ 21.03.2013; ]
MPRV SRStanovisko k návrhu zákona o odbytovom fonde[ 14.02.2013; ]
MPSVR SRPripomienky k zákonu o BOZP[ 06.12.2012; ]
MH SRPripomienky k návrhu novely zákona o investičnej pomoci[ 06.12.2012; ]
MPSVR SRPripomienky k návrhu zákona o kolektívnom vyjednávaní[ 04.12.2012; ]
MPSVR SRPripomienky k vyhláške BOZ pri stavebných prácach[ 30.11.2012; ]
MŠVVaŠ SRPripomienky ku Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu[ 23.11.2012; ]
ÚGKK SRPripomienky k zákonu o geodézii a kartografii[ 13.11.2012; ]
MPSVR SRPripomienky k zákonu o službách zamestnanosti[ 30.10.2012; ]
MH SRPripomienky k zákonu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR[ 16.10.2012; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu zákona o odpadoch[ 02.08.2012; ]
MPSVR SRPripomeinky k návrhu novely Zákonníka práce[ 27.07.2012; ]
MŽP SRPripomienky k zák.č. 572/2004 Z.z. o obch. s emisnými kvótami[ 06.07.2012; ]
ÚVO SRPripomienky ku Vecnému zámeru zákona o verejnom obstarávaní[ 19.09.2011; ]
ÚVO SRPripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní[ 25.08.2011; ]
MF SRPripomienky k zákonu o miestnych daniach a...[ 20.07.2011; ]
MS SRStanovisko k Zelenej knihe[ 07.06.2011; ]
MS SRPripomienky k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácií[ 02.05.2011; ]
MPSVR SRZásadné pripomienky k Zákonníku práce[ 25.03.2011; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu Vyhl. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vykázania a výpočtu úspory emisií[ 25.03.2011; ]
MŽP SRPrip.k č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ... (vodný zákon)[ 18.02.2011; ]
MPSVR SRStanovisko k predbežným tézam Zákonníka práce[ 10.02.2011; ]
MŽP SRPripomienky k zák.o identifikácií enviro.záťaže[ 07.02.2011; ]
MS SRPripomienky k novele Obchodného zákonníka[ 22.12.2010; ]
MF SRPripomienky k Návrhu zák.o kolektívnom investovaní[ 01.12.2010; ]
MF SRPripomienky k Zákonu o dani z príjmov[ 08.10.2010; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu zák.o obchodovaní s emisiami[ 07.10.2010; ]
MZ SRPripomienky k novele zákona o zdravotnom poistení[ 31.08.2010; ]
MPSVR SRPripomienky k novele zákona o sociálnom poistení[ 31.08.2010; ]
MF SRPripomienky k zákonu o dani z príjmov[ 31.08.2010; ]
MŽP SRPripomienky k vyhláške vykonávajúcej ustanovenia zákona o ovzduší[ 05.05.2010; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu vyhlášky na ustanovenie emisných limitov,...[ 16.04.2010; ]
MŽP SRPripomienky k výhlaške k ustanoveniam zákona o odpadoch[ 23.03.2010; ]
MŽP SRStanovisko k vykonávacej vyhláške k zákonu i nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu[ 08.12.2009; ]
MPSVR SRPripomienky k zákonu o službách zamestnanosti[ 18.11.2009; ]
MH SRZásadné pripomienky k Návrhu zákona o turizme.[ 26.10.2009; ]
MŽP SRPripomieky k materiálu NATURA 2000[ 23.10.2009; ]
MŠ SRPripomienky k nariadeniu vlády - rozsah priamej vyučovacej činnosti[ 21.09.2009; ]
MŽP SRSpoločné pripomienky k návrhu zákona o ovzduší[ 21.09.2009; ]
MPSVR SRStanovisko k zákonu o kolektívnom vyjednávaní[ 08.07.2009; ]
MF SRPripomienky k zákonu o DPH[ 22.05.2009; ]
UPV SRPripomienky k novele zákona o ochranných známkach[ 11.05.2009; ]
MŠ SRPripomienky k výnosu k spôsobilosti PO a FO uskutočňujúcich výskum a vývoj[ 02.04.2009; ]
MS SRPripomienky k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii[ 10.03.2009; ]
RHKPripomienky k opatreniam zástupcov živnostníkov[ 16.02.2009; ]
RHKTretí súbor opatrení na zmiernenie krízy schválený vládou SR[ 09.02.2009; ]
RHKPripomienky k opatreniam MF SR a MH SR[ 06.02.2009; ]
MP SRPripomienky k Návrhu novely zákona o pozemkových spoločenstvách.[ 07.11.2008; ]
MH SRPripomienky k Návrhu zavedenia systému rekreačných poukážok[ 05.11.2008; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu vodného zákona[ 14.10.2008; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu zákona o odpadoch[ 05.05.2008; ]
MS SRPripomienky k novele Občianskeho zákonníka[ 12.03.2008; ]
MH SRPripomienky k návrhu zákona o energetickej efektívnosti[ 11.03.2008; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu zákona o environmentálnych záťažiach[ 07.02.2008; ]
MV SRPripomienky k návrhu zák.o premávke na pozemných komunikáciách[ 16.01.2008; ]
MŠ SRPripomienky k návrhu školského zákona[ 16.01.2008; ]
MV SRPripomienky k návrhu zákona o spolkoch[ 03.01.2008; ]
MS SRStanovisko k Občianskemu súdnemu poriadku[ 07.12.2007; ]
MSSRStanovisko k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii[ 21.11.2007; ]
MS SRStanovisko k Trestnému poriadku[ 07.11.2007; ]
UGKaK SRStanovisko ku Katastrálnemu zákonu[ 31.10.2007; ]
ÚVO SRPripomienky k návrhu zákona o verejnom obstarávaní[ 16.10.2007; ]
MS SRPripomienky k návrhu Trestného zákona[ 26.09.2007; ]
MF SRPripomienky k návrhu zák. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a...[ 24.09.2007; ]
MŠ SRPripomienky k návrhu leg. zámeru školského zákona[ 21.09.2007; ]
MF SRPripomienky k návrhu zákona o dani z príjmov[ 04.09.2007; ]
MPSVS SRPripomienky k návrhu zákona o sociálnom poistení[ 23.07.2007; ]
URSOPrip. k návrhu nar. vlády SR_trh s plynom[ 29.06.2007; ]
URSOPrip. k návrhu nar. vlády SR_trh s elektrinou[ 29.06.2007; ]
MF SRPripomienky k návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku[ 10.05.2007; ]
MDPT SRPripomienky k príprave a výstavbe diaľníc 2007_2013[ 09.05.2007; ]
MPSVR SRPrip.k návrhu zák.o dočasnej PN a dočasnej nemožnosti...[ 08.03.2007; ]
MŠ SRPripomienky k legislatívnemu zámeru zákona o športe[ 28.02.2007; ]
MPSVaR SRPripomienky k návrhu novely Zákonníka práce[ 26.02.2007; ]
MPSVaR SRPripomienky k návrhu zákona o bezp.a ochrane zdravia pri práci[ 26.02.2007; ]
MPSVaR SRPripomienky k návrhu zák. o kolektívnom vyjednávaní[ 26.02.2007; ]
MS SRPripomienky k Obč. súdnemu poriadku[ 21.12.2006; ]
MS SRStanovisko Klubu 500 k návrhu na zrušenie špeciálneho súdu[ 11.12.2006; ]
MVRR SRStanovisko Klubu 500 k návrhu Stavebného zákona[ 11.12.2006; ]
MF SRPripomienky k opatreniu ustanovujúcemu položky účtovnej závierky[ 24.11.2006; ]
MŠ SRStanovisko k OP Vzdelávanie[ 20.11.2006; ]
MPSVR SRStanovisko k zákonu o tripartite[ 06.11.2006; ]
MF SRPripomienky k návrhu zákona o dani z príjmov[ 20.09.2006; ]
MF SRPripomienky k zákonu o DPH[ 20.09.2006; ]
MF SRPrip. k návrhu zák.o cenných papieroch č. 566-2001 Z.z.[ 06.09.2006; ]
MH SRPripomienky k Návrhu Investičnej zmluvy spoločnosti Johnson Controls[ 07.04.2006; ]
MH SRPripomienky k zák.o tepelnej energetike[ 14.03.2006; ]
MH SRPripomienky k výnosu, ktorým sa mení zák.o chem.látkach a chem.prípravkoch[ 28.02.2006; ]
MF SRStanovisko k zjednoteniu výberu daní a odvodov[ 23.02.2006; ]
MH SRPripomienky k zák.o energetike a k zák.o regulácii[ 21.02.2006; ]
ÚRSOPripomienky k vyhláške ÚRSO[ 06.02.2006; ]
MS SRPripomienky k registru trestov[ 06.02.2006; ]
MS SRStanovisko k návrhu - Obchodný zákonník[ 31.01.2006; ]
MS SRStanovisko k návrhu Zák. o obchodnom registri[ 31.01.2006; ]
MF SRPripomienky k návrhu zák.o cenných papieroch[ 15.12.2005; ]
MH SRStanovisko k Návrh na výstavbu ubytovacích kapacít pre zahraničných investorov[ 02.12.2005; ]
MS SRStanovisko k vyhláške o určení platobnej neschopnosti a predĺžení[ 18.11.2005; ]
MS SRStanovisko k vykonávacej vyhláške o konkurze a reštrukturalizácii[ 18.11.2005; ]
MS SRStanovisko k súdnym poplatkom[ 10.11.2005; ]
MVRR SRStanovisko k novele zákona o verejných prácach[ 07.11.2005; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu zmeny zákona o obch.s emisnými kvótami[ 25.10.2005; ]
MS SRPripomienky k trest. zodpovednosti právnických osôb[ 26.09.2005; ]
MS SRPrip. k doplneniu Trestného zákona[ 23.09.2005; ]
MS SRPrip. k Poriadku výkonu trestu odňatia slobody[ 23.09.2005; ]
MF SRStanovisko k Návrhu pravidiel poskytovania štátnej pomoci[ 21.09.2005; ]
MŠ SRPrip. k Návrhu štatútu Rady vlády SR pre vedu a techniku[ 18.08.2005; ]
MŽP SRPrip. k návrhu vyhl. č. 283/2001 Z.z. - ustanovenia zákona o odpadoch[ 18.08.2005; ]
MZ SRPripomienky k novele Zák. o zdravotnom poistení[ 12.08.2005; ]
MŽP SRPrip.k návrhu zák. o perzistentných org.látkach[ 08.08.2005; ]
MS SRPrip.k návrhu zák.č. 328/1991 o K a V a o zmene zák.č. 7/2005 o K a R[ 26.07.2005; ]
MF SRPrip. k návrhu zmeny Z.č 222/2004 Z.z. o DPH[ 20.07.2005; ]
MPSVaR SRPripomienky k zák. o BOZP[ 07.07.2005; ]
MS SRPrip.k návrhu Zákona o výkone väzby[ 06.07.2005; ]
MF SRPrip.k zmene Zákona č.595/2003 Z.z.o dani z príjmov[ 04.07.2005; ]
MDPT SRPripomienky k návrhu pravidiel pri určovaní cien pri výstavbe diaľnic,...[ 24.06.2005; ]
ÚV SRPripomienky j návrhu zmien Leg.pravidiel vlády SR[ 21.06.2005; ]
MDPT SRPripomienky k zákonu o elektronickom výbere mýta.[ 13.06.2005; ]
ÚRSOPripomienky k návrhu výnosu č. 3/2005[ 06.06.2005; ]
ÚRSOPripomienky k výnosu o teple[ 27.05.2005; ]
MS SRStanovisko k vyhláške č.493/1991 Zb., k Zák.o konkurze a vyrovnaní[ 16.05.2005; ]
MŽP SRStanovisko k vyhláške o sadzbách do Recyklačného fondu...[ 12.05.2005; ]
MP SRStanovisko k zámeru založenia spol. Lesy SR, a.s.[ 20.04.2005; ]
MH SRPripomienky k Novele zákona o inováciách[ 19.04.2005; ]
MZ SRPripomienky k návrhu zákona o verejnom zdravotníctve[ 18.04.2005; ]
MS SRPripomienky k návrhu Zákona o lobingu[ 06.04.2005; ]
MŽP SRStanovisko k nariadeniu - kvalita povrchových vôd a hodnoty znečistenia odpadových vôd[ 16.03.2005; ]
MŽP SRPripomienky k Z.č.245/2003 o IPKZ ŽP[ 10.03.2005; ]
MS SRStanovisko - Exekučný poriadok[ 28.02.2005; ]
ÚRSOPripomienky k fungovaniu trhu s elektrinou[ 18.02.2005; ]
ÚRSOPripomienky k fungovaniu trhu s plynom[ 18.02.2005; ]
MŽP SRPripomienky k obchodovaniu s emisnými kvótami[ 14.02.2005; ]
MDPaT SRStanovisko k „Správe o záveroch štúdie realizovateľnosti financovania projektov diaľnic formou PPP“[ 04.02.2005; ]
MH SRPripomienky k návrhu energetickej politiky SR[ 05.01.2005; ]
Pripomienka k zákonu o pedagogických zamestnancoch[ ..2004; ]
MDPT SRPripomienky k „Analýze nákladovosti výstavby diaľnic v SR“[ 20.12.2004; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu zákona o environmentálnych záťažiach[ 17.12.2004; ]
MH SRPripomienky k návrhu Nariadenia vlády o pravidlách trhu s plynom[ 09.12.2004; ]
MS SRPripomienky k Návrhu Trestného zákona[ 15.11.2004; ]
MH SRAnalýza návrhu stratégie rozvoja cest.ruchu do roku 2013[ 01.11.2004; ]
MŽP SRPripomienky k výnosu ohľadom environmentálnej značky pre radiálne plášte[ 20.09.2004; ]
MF SRStanovisko KLUBU 500 a ZPZ SR k vládnemu návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady[ 20.08.2004; ]
MŽP SRPripomienky k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd[ 20.08.2004; ]
MF SRPripomienky k zákonu o DPH[ 28.07.2004; ]
MF SRPripomienky k zákonu o správe daní a poplatkov[ 28.07.2004; ]
MF SRPripomienky k zákonu o dani z príjmov[ 15.07.2004; ]
MS SRPripomienky k návrhu zákona o registrácii údajov v obchodnom registri...[ 11.06.2004; ]
MH SR, MŽP SRPripomienky k správe o obnoviteľných zdrojoch energie[ 27.04.2004; ]
MH SRPripomienky k zákonu o investičných stimuloch[ 26.04.2004; ]
MF SRPripomienky k návrhu zákona o účtovníctve[ 15.04.2004; ]
MS SRPripomienky k Obchodnému zákonníku[ 23.03.2004; ]
MŽP SRPripomienky k zákonu o vodách[ 15.03.2004; ]
PÚ SRPripomienky k zákono o ochrane hospodárskej súťaže[ 26.12.2003; ]
MP SRPripomienky k zákonu na ochranu poľnohospodárskej pôdy[ 12.12.2003; ]
MS SRPripomienky k zákonu o mediácii[ 22.10.2003; ]
MS SRPripomienky k zákonu o účasti verejnosti v legislatívnom procese[ 10.10.2003; ]
MS SRPripomienky k zákonu zodpovednosti za škodu...[ 02.10.2003; ]
ÚGKaK SRPripomienky k návrhu katastrálneho zákona[ 30.09.2003; ]
MS SRPripomienky k zákonu o medzinárodnom práve, súkromnom a procesnom[ 25.07.2003; ]
MS SRPripomienky k návrhu novely Trestného poriadku[ 25.07.2003; ]
MS SRPripomienky k návrhu zákona o úpadku[ 18.06.2003; ]

  © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené